ALGEMENE VOORWAARDEN BERTOLLO’S HOUTEN DIJKHUISJE

De dienstverlening van Bertollo’s houten dijkhuisje (voorheen bekend als Werk aan de Winkel) is gericht op het verhuren van de locatie en het zo compleet mogelijk faciliteren van zakelijke bijeenkomsten, brainstormsessies, trainingen, workshops en activiteiten, vergaderingen, presentaties en 1 op 1 sessies (de ‘Diensten’).

1. Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst opgesteld door Bertollo’s houten dijkhuisje  te verhuren ruimte of te verrichten diensten.

2. Definities Cliënt: De persoon dan wel bedrijf dat de opdracht plaatst dan wel door een derde wordt geplaatst.
Opdracht: de schriftelijke vastgestelde afspraak voor de verhuur van zones en te verrichten diensten.

Accommodatie: door Bertollo’s ter beschikking gestelde ruimte in het houten dijkhuisje te Botshol 5, Abcoude.

3. Geldigheidsduur offerte en tussentijdse wijziging: 3.1 
De offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Bertollo’s houten dijkhuisje  heeft altijd de bevoegdheid de offerte te wijzigen of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk (per post of email)  kan geschieden.

3.2 
Indien bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat de feitelijke omstandigheden of de feitelijke wensen van de cliënt sterk afwijken van de oorspronkelijke veronderstellingen en/of wensen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen.

4. Aansprakelijkheid: 4.1
Bertollo’s houten dijkhuisje is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de accommodatie. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade aan de Accommodatie en/of de daar aanwezige apparatuur en materialen die is veroorzaakt door hemzelf en/of door zijn groepsleden.

4.2
 Ofschoon Bertollo’s houten dijkhuisje  de opdracht naar beste inzet en vermogen zal uitvoeren is Bertollo’s op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten van of het inhoudelijk verloop van de bijeenkomst en/of presentaties.

4.3 
Voor zover Bertollo’s houten dijkhuisje  op welke grond dan ook jegens cliënt aansprakelijk mocht zijn voor door cliënt geleden schade, dan is deze beperkt tot de factuurwaarde van de overeengekomen diensten.

4.4 Alle aangebrachte veranderingen zullen in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

5. Betaling: 5.1
 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2
 Aanmerkingen op of klachten over facturen dienen binnen 10 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk kenbaar gemaakt te zijn en schortten de betalingsverplichting niet op.

5.3 
Indien Bertollo’s houten dijkhuisje genoodzaakt is incasso in te schakelen ter inning van het haar verschuldigde zullen de incassokosten aan Cliënt in rekening worden gebracht.

6.Vertrouwelijkheid: 6.1 
Bertollo’s verplicht zich, zowel tijdens als ook na beëindiging van haar diensten tot geheimhouding jegens een ieder ten aanzien van alle informatie of bijzonderheden welke Bertollo’s ter kennis zijn gekomen omtrent de dienst, het product of omtrent het bedrijf van Cliënt.

6.2
 Bertollo’s houten dijkhuisje is wel gerechtigd cliënt als referentie te gebruiken op haar website of andere publicitaire uitingen, tenzij cliënt hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

7.Toepasselijk recht :7.1
 Op alle overeenkomsten met Bertollo’s houten dijkhuisje is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst of enige nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mocht zijn, worden met uitsluiting van elke andere rechter beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam. Bijzondere bepalingen inzake boekingen Onverminderd de toepasselijkheid van voorgaande algemene bepalingen zijn onderstaande bepalingen specifiek van toepassing op boekingen van de dienstverlening van Bertollo’s.

1. Opties plaatsen: Op het gebruik van de Accommodatie en de diensten van Bertollo’s houten dijkhuisje  kan een optie geplaatst worden door Cliënt. De optie blijft 2 tot 7 (bij vermelding) dagen na dagtekening van de daartoe uitgebrachte offerte geldig. Daarna komt de optie te vervallen.

2. Reserveren:
Een optie wordt omgezet in een definitieve reservering als de offerte binnen 3 – 7 dagen na dagtekening per mail of per post bevestigd is.

3. Definitief aantal personen:
 Tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kan cliënt wijzigingen in het aantal personen doorgeven. Dit aantal is minimaal bindend voor de factuur. Een wijziging in het aantal personen kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail) worden doorgegeven.

4. Dagdelen:
Bij Bertollo’s houten dijkhuisje  reserveert u de locatie per dagdeel of per dag. De tarieven van de locatie en overige diensten staan vermeldt op de website. Een dagdeel bestaat uit 4 uur. Een dag bestaat uit 8 uur. Hierbij onderscheiden wij 3 dagdelen: De ochtend: vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur, De middag: vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur, de avond: vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur, De dag: vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur Mocht uw bijeenkomst langer duren dan de gereserveerde dagdelen dan kunt u, na overleg met Bertollo’s en o.b.v. beschikbaarheid, de locatie langer gebruiken. Afhankelijk van de duur van de uitloop wordt pro rato een extra dagdeel huur berekend.

5. Annuleren: Accomodatie/diensten
: Tot 10 dagen voor aanvang van de bijeenkomst is dit kosteloos. Bij annulering korter dan 10 dagen en langer dan 5 dagen voor de bijeenkomst is 60% van het offertebedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht. Annuleren van de opdracht dient schriftelijk of per mail te gebeuren. 
Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie plaats.