ALGEMENE VOORWAARDEN BERTOLLO’S HOUTEN DIJKHUISJE

De dienstverlening van Bertollo’s houten dijkhuisje (voorheen bekend als Werk aan de Winkel) is gericht op het verhuren van de locatie en het zo compleet mogelijk faciliteren van zakelijke bijeenkomsten, brainstormsessies, trainingen, workshops en activiteiten, vergaderingen, presentaties en 1 op 1 sessies (de ‘Diensten’).

1. Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst opgesteld door Bertollo’s houten dijkhuisje  te verhuren ruimte of te verrichten diensten.

2. Definities Cliënt: De persoon dan wel bedrijf dat de opdracht plaatst dan wel door een derde wordt geplaatst.
Opdracht: de schriftelijke vastgestelde afspraak voor de verhuur van zones en te verrichten diensten.

Accommodatie: door Bertollo’s ter beschikking gestelde ruimte in het houten dijkhuisje te Botshol 5, Abcoude.

3. Geldigheidsduur offerte en tussentijdse wijziging: 3.1 
De offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Bertollo’s houten dijkhuisje  heeft altijd de bevoegdheid de offerte te wijzigen of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk (per post of email)  kan geschieden.

3.2 
Indien bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat de feitelijke omstandigheden of de feitelijke wensen van de cliënt sterk afwijken van de oorspronkelijke veronderstellingen en/of wensen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen.

4. Aansprakelijkheid: 4.1
Bertollo’s houten dijkhuisje is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de accommodatie. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade aan de Accommodatie en/of de daar aanwezige apparatuur en materialen die is veroorzaakt door hemzelf en/of door zijn groepsleden.

4.2
 Ofschoon Bertollo’s houten dijkhuisje  de opdracht naar beste inzet en vermogen zal uitvoeren is Bertollo’s op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten van of het inhoudelijk verloop van de bijeenkomst en/of presentaties.

4.3 
Voor zover Bertollo’s houten dijkhuisje  op welke grond dan ook jegens cliënt aansprakelijk mocht zijn voor door cliënt geleden schade, dan is deze beperkt tot de factuurwaarde van de overeengekomen diensten.

4.4 Alle aangebrachte veranderingen zullen in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

5. Betaling: 5.1
 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2
 Aanmerkingen op of klachten over facturen dienen binnen 10 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk kenbaar gemaakt te zijn en schortten de betalingsverplichting niet op.

5.3 
Indien Bertollo’s houten dijkhuisje genoodzaakt is incasso in te schakelen ter inning van het haar verschuldigde zullen de incassokosten aan Cliënt in rekening worden gebracht.

6.Vertrouwelijkheid: 6.1 
Bertollo’s verplicht zich, zowel tijdens als ook na beëindiging van haar diensten tot geheimhouding jegens een ieder ten aanzien van alle informatie of bijzonderheden welke Bertollo’s ter kennis zijn gekomen omtrent de dienst, het product of omtrent het bedrijf van Cliënt.

6.2
 Bertollo’s houten dijkhuisje is wel gerechtigd cliënt als referentie te gebruiken op haar website of andere publicitaire uitingen, tenzij cliënt hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

7.Toepasselijk recht :7.1
 Op alle overeenkomsten met Bertollo’s houten dijkhuisje is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst of enige nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mocht zijn, worden met uitsluiting van elke andere rechter beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam. Bijzondere bepalingen inzake boekingen Onverminderd de toepasselijkheid van voorgaande algemene bepalingen zijn onderstaande bepalingen specifiek van toepassing op boekingen van de dienstverlening van Bertollo’s.

1. Opties plaatsen: Op het gebruik van de Accommodatie en de diensten van Bertollo’s houten dijkhuisje  kan een optie geplaatst worden door Cliënt. De optie blijft 2 tot 7 (bij vermelding) dagen na dagtekening van de daartoe uitgebrachte offerte geldig. Daarna komt de optie te vervallen.

2. Reserveren:
Een optie wordt omgezet in een definitieve reservering als de offerte binnen 3 – 7 dagen na dagtekening per mail of per post bevestigd is.

3. Definitief aantal personen:
 Tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kan cliënt wijzigingen in het aantal personen doorgeven. Dit aantal is minimaal bindend voor de factuur. Een wijziging in het aantal personen kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail) worden doorgegeven.

4. Dagdelen:
Bij Bertollo’s houten dijkhuisje  reserveert u de locatie per dagdeel of per dag. De tarieven van de locatie en overige diensten staan vermeldt op de website. Een dagdeel bestaat uit 4 uur. Een dag bestaat uit 8 uur. Hierbij onderscheiden wij 3 dagdelen: De ochtend: vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur, De middag: vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur, de avond: vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur, De dag: vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur Mocht uw bijeenkomst langer duren dan de gereserveerde dagdelen dan kunt u, na overleg met Bertollo’s en o.b.v. beschikbaarheid, de locatie langer gebruiken. Afhankelijk van de duur van de uitloop wordt pro rato een extra dagdeel huur berekend.

5. Annuleren: Accomodatie/diensten
: Tot 10 dagen voor aanvang van de bijeenkomst is dit kosteloos. Bij annulering korter dan 10 dagen en langer dan 5 dagen voor de bijeenkomst is 60% van het offertebedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht. Annuleren van de opdracht dient schriftelijk of per mail te gebeuren. 
Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie plaats.

Algemene voorwaarden Bertollo’s  vakantiehuizen

Werkwijze

Bertollo’s vakantiehuizen (voorheen bekend als Puur & Authentiek) is een marketingwebsite die vakantiehuizen in particulier bezit promoot via de website www.bertollos.nl

Bertollo’s vakantiehuizen brengt vraag en aanbod bij elkaar. Bertollo’s is geen reisbureau en geen bemiddelaar en verhuurt dus niet uit eigen naam. Wanneer er een reservering tot stand komt en hier transacties uit voortkomen, vallen die onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/verhuurder van het betreffende vakantiehuis. Bertollo’s vakantiehuizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in de uitvoering van de overeenkomst. Aan reserveringsaanvragen kunnen geen rechten worden ontleend. Een reserveringsaanvraag is pas definitief zodra deze is bevestigd door de verhuurder/eigenaar en de aanbetaling van de klant ontvangen is op de rekening van de vakantiehuiseigenaar.

Bertollo’s vakantiehuizen die hun huis op onze website promoten hebben het recht aanvragen te weigeren. Het aanbod op onze website is vrijblijvend en kan waar nodig worden aangepast. Bertollo’s  vakantiehuizen neemt bij een reserveringsaanvraag contact op met de eigenaar. Hierna neem Bertollo’s zo snel mogelijk contact op met de mogelijke huurder en beantwoordt vragen van huurders. De eigenaar handelt in principe de reservering, de bevestiging daarvan en verdere (betalings- en annulerings) voorwaarden met de huurder af.

Aansprakelijkheid

Bertollo’s vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, veroorzaakt door of berokkend aan huurders van de aangeboden vakantieverblijven. Bertollo’s vakantiehuizen kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, veroorzaakt door of berokkend aan huurders en hun reisgenoten.

Bertollo’s vakantiehuizen adviseert de huurders dringend aan de hiervoor geëigende verzekeringen af te sluiten, evenals een reis- en annuleringsverzekering.

Algemene voorwaarden Italiaanse producten Bertollos.nl

In het kort hoe wij werken

Verzorgingsgebied

Bertollos.nl levert haar Italiaanse producten aan haar netwerk van particulieren en bedrijven bij bestellingen vanaf € 80 GRATIS aan huis in Amsterdam en de regio’s aangrenzend aan Amsterdam; Amstelveen, Abcoude, Ouderkerk aan de Amstel, Vinkeveen, Amsterdam Noord, Muiden, Weesp.

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een bestelling in de webshop. Ter bevestiging wordt een email verstuurd met daarin de bestel- en adresgegevens zoals door de klant ingevuld. Bertollos.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en vergissingen gemaakt door de klant bij invoering van een bestelling.

Prijzen / minimaal bestelbedrag

De in de webwinkel genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Per order geldt een minimaal bedrag van € 20,— inclusief BTW.

Geplaatste bestellingen kunnen worden vooruit betaald via IDEAL.

Bedrijven kunnen per e mail met achteraf een schriftelijke factuur bestellen bij Bertollo’s.

Verzendwijze en kosten

Bertollos.nl zorgt voor bezorging per leverancier of per PostNL of verzending op enige andere wijze ter keuze van Bertollos.nl. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bertollos.nl tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Levertijd

Bestellingen geplaatst voor 16.00u en betaald via IDEAL worden binnen 2-3 werkdagen verzonden of geleverd. Bertollos.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden door de bezorgdienst. Mocht het voorkomen dat uw bestelling niet op voorraad is, dan wordt er contact met u opgenomen. Als in dit geval de verwachte levertijd niet voor u acceptabel is, geeft dit u het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Bertollo’s Webshop (uitgebreide versie)

Artikel 1: Webshop Bertollo’s Gusto Antico d’Italia

1.1. 
Mijn webshop Bertollo’s is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Onder contact op deze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.
1.2.
De webshop van Bertollo’s is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens.Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.
1.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.
1.4.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, sta ik u graag te woord.
1.5.
U kunt zich inschrijven voor de Bertollo’s nieuwsbrief.

Artikel 2: Webshop Bertollo’s; Bedenktijd 2.1.
U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald non-food product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.
2.2.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.
2.3. Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden binnen 14 dagen zijn de food producten die u hebt gekocht.

Artikel 3: Webshop Bertollo’s; De overeenkomst 3.1.
De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken (en de betaling is ontvangen) door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.
3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
3.4.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e- mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
3.5.
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren, tenzij de levertermijn expliciet als langer is vermeld. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.

Artikel 4; Webshop Bertollo’s; de Prijs 4.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen. 4.2. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld. 4.3. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 :Webshop Bertollo’s; Klachten en garantie 5.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product.
5.2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk/per e mail aan ons gemeld te worden.Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of producent en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen. 5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk/per e mail.
5.4. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.